Kategorie
Aktualności

Informacja o bieżącej realizacji projektu

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do wypłaty refundacji dla grantobiorców w ramach projektu „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I”. Aktualnie przygotowywany jest wniosek o płatność, który Operator Programu planuje złożyć w marcu br. W przypadku stwierdzonych braków lub błędów w dokumentacji, mieszkańcy będą powiadomieni indywidualnie z prośbą o uzupełnienie niezbędnych do rozliczenia dokumentów.  W zależności od dostępności finansowania i weryfikacji dokumentacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, wypłaty refundacji mogą być uruchomione w kwietniu/ maju br., o czym będziecie Państwo powiadomieni w odrębnym komunikacie.

Kategorie
Aktualności

Informacja o wynikach naboru uzupełniającego

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru uzupełniającego wniosków w okresie 29.10 – 27.11.2021r, w ramach projektu  „Słoneczna Gmina Pszczyna- Etap I publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu wraz z listą rezerwową.

Ze względu na ochronę danych osobowych lista zawiera jedynie numery ewidencyjne wniosków i ich status. Dodatkowo Operator Programu będzie kontaktował się bezpośrednio i informował Państwa o wynikach.

Osoby, które zakwalifikowały się do programu (status „pozytywny”) proszone są o pobranie ze strony internetowej wzór umowy w pdf.

Umowę należy wydrukować w 3 egzemplarzach, wypełnić dane (bez wpisywania dat i nr umowy) i dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Z uwagi na kolejną falę koronawirusa, przed wejściem do budynku urzędu w godzinach pracy znajduje się specjalna skrzynka, do której można wrzucać korespondencję skierowaną do Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w projekcie proszeni są o zapakowanie w kopertę, opisaną „Słoneczna Gmina Pszczyna – RoFE”, 3 uzupełnionych i podpisanych przez siebie umów wraz z oświadczeniem, i pozostawienie jej w ww. skrzynce.

Potwierdzenie dostarczenia umów będzie można uzyskać telefonicznie z pracownikiem Referatu Rozwoju i Funduszy Europejskich nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym dzwoniąc pod numer 32 449 39 48.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do ww. instrukcji.

Jednocześnie przypominamy, że mieszkańcy dopiero po zawarciu umowy z Gminą będą mogli realizować inwestycje, w tym zobowiązani są przeprowadzić rozeznanie rynkowe wykonawcy wg załącznika nr 9 do regulaminu, a następnie zawrzeć umowę z wykonawcą instalacji.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Słoneczna Gmina Pszczyna – ETAP I, Grantobiorca nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec gminy Pszczyna z tytułu należności podatkowych i opłat (na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji Inwestycji i rozliczenia Projektu). Informacji o ewentualnych zaległościach można się dowiedzieć w kasie Urzędu Miejskiego w Pszczynie (tel. 32 449 39 07 lub 08)

Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu.

Umowy o powierzenie grantu będą podpisywane przez Grantodawcę po pozytywnej weryfikacji Grantobiorcy. W załączeniu wzór umowy do druku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z operatorem programu firmą Revital Invest Sp. z o.o., tel. : 600310766, 698548097
E-mail: biuro@revitalinvest.pl

Kategorie
Aktualności

Nabór uzupełniający-informacja

W związku z trwającym naborem uzupełniającym do programu Słoneczna Gmina Pszczyna – Etap I, mieszkańcy składający deklarację udziału w naborze uzupełniającym powinni złożyć oświadczenie dotyczące kryterium merytorycznego określonego w Uchwale Nr  XXXV/436/21 z dnia 24 czerwca 2021r. rozdział 4 § 12 punkt 4.

Urząd Miejski w Pszczynie przedłuża termin na złożenie ww. oświadczenia, do dnia 12.01.2022 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.pszczyna.pl/main/aktualnosci/Sloneczna-Gmina-Pszczyna-W-naborze-uzupelniajacym-konieczne-oswiadczenie/idn:2688

Kategorie
Aktualności

Komunikat dot. projektu „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że aktualnie weryfikowane są wnioski złożone w naborze uzupełniającym. Z uwagi na dużą liczbę złożonych wniosków i wdrożenie oceny merytorycznej zgodnie z regulaminem, planowana data  wyników naboru uzupełniającego to połowa stycznia 2022r. Jednocześnie informujemy, że procedowana jest zmiana regulaminu naboru w zakresie obowiązku dostarczenia projektu koncepcyjno – technicznego do dnia 31.12.2021r. (załącznik nr 7). Termin ten będzie przesunięty do dnia 30.06.2022r. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem, mieszkaniec nie może podpisać umowy z wykonawcą instalacji przed podpisaniem umowy o grant z Gminą Pszczyna, natomiast może w tym czasie dokonać rozeznania rynkowego (zgromadzić 3 oferty zgodnie z załącznikiem nr 9 do regulaminu).

Dodatkowo informujemy, że w ramach I naboru rozpoczęły się  w grudniu br. odbiory instalacji przez operatora programu (inspektorów nadzoru). Osoby, które mają wykonaną i gotową do odbioru  instalację proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres Operatora programu, tj. biuro@revitalinvest.pl.  

Ze względu na konieczność  skompletowania dokumentacji projektowej dla wszystkich grantobiorców I naboru, planowana refundacja nastąpi w roku 2022r.

Jednocześnie informujemy, że osoby, które sfinansowały w roku 2021 instalację fotowoltaiczną są uprawnione w ramach ulgi termomodernizacyjnej  do odliczenia od podatku całości poniesionych wydatków (refundacja będzie stanowiła przychód w 2022 roku).

Kategorie
Aktualności

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU W RAMACH PROJEKTU „SŁONECZNA GMINA PSZCZYNA – ETAP I”

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTU w ramach projektu  „Słoneczna Gmina Pszczyna- Etap I”

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Pszczyny z dnia 28.10.2021r, nabór uzupełniający w ramach projektu „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I” będzie prowadzony w terminie: od 29.10.2021r. od godz. 7:00 do dnia 27.11.2021r. do godz. 23:59.

Dokumenty zgłoszeniowe należy składać:

a)           w formie elektronicznej (podpisane skany lub dokumenty podpisane elektronicznie) na adres mailowy: biuro@revitalinvest.pl

b)           w formie stacjonarnej  – Pszczyna, ul. Kopernika 3 (Koszary Ułańskie, lokal nr 5) – wyłącznie w dniach i godzinach  dyżurowania Operatora Programu (soboty).

Dokumenty zgłoszeniowe do programu (dostępne na stronie: https://fotowoltaika.pszczyna.pl/ – w zakładce „do pobrania”):

a.           Deklaracja udziału w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.

b.           Ankieta dotycząca instalacji OZE, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.

c.            Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej nie starszej niż 3 miesiące, akt własności, umowa).

d.           Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu.

e.           Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu.

f.            Oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany pokrycia dachu wykonanego z eternitu (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu.

g.           Oświadczenie dotyczące deklaracji dostarczenia projektu koncepcyjno – technicznego do dnia 31.12.2021r. (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 7 do Regulaminu

Projekt „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kategorie
Aktualności

Komunikat w sprawie umów o grant

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że 1.10.2021 (piątek) w godz. 10.00-18.00 oraz 2.10.2021r (sobota) w godzinach 8.00 – 14.00 w Punkcie Obsługi Mieszkańca (Koszary Ułańskie, ul. Kopernika 3) będzie można odebrać podpisane egzemplarze umów o grant w ramach projektu „Słoneczna Gmina Pszczyna”. W przypadkach zakwestionowanych umów przez Urząd Gminy Pszczyna, osoby będą wzywane indywidualnie do wyjaśnień/uzupełnień. W celu potwierdzenia możliwości odbioru podpisanej umowy prosimy o wcześniejszy kontakt z Operatorem Programu, tel. 600310766, 698548097.

Kategorie
Aktualności

Komunikat dot. podpisywania umów w ramach projektu „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I”

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem naboru oraz realizacji projektu grantowego pn. „Słoneczna Gmina Pszczyna – ETAP I, Grantobiorca nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec gminy Pszczyna z tytułu należności podatkowych i opłat (na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji Inwestycji i rozliczenia Projektu).

Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu.


Umowy o powierzenie grantu będą podpisywane przez Grantodawcę po pozytywnej weryfikacji Grantobiorcy.

Podpisane umowy przez Grantodawcę będą sukcesywnie przekazywane Grantobiorom przez Operatora Revital-Invest sp. z o.o. po uprzednim telefonicznym bądź pisemnym (drogą e-mail) zawiadomieniu.

Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy z Wykonawcą instalacji fotowoltaicznej możliwe jest dopiero po podpisaniu umowy przez Gminę Pszczyna.

Kategorie
Aktualności

Komunikat w sprawie naboru w ramach projektu „Słoneczna Gmina Pszczyna- etap I”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków w okresie 23.07 – 21.08.2021r, w ramach projektu  „Słoneczna Gmina Pszczyna- Etap I” zostało złożonych 342 wnioski. Obecnie trwa weryfikacja formalna dokumentów zgłoszeniowych oraz ewentualne uzupełnienia. W najbliższych dniach będą przygotowywane umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Pszczyna a mieszkańcami. Planowane podpisywanie umów to połowa września br.  O konkretnej dacie i miejscu podpisywania umów wnioskodawcy będą powiadamiani indywidualnie. Jednocześnie przypominamy, że mieszkańcy po zawarciu umowy z Gminą będą mogli realizować inwestycje, w tym zobowiązani są przeprowadzić rozeznanie rynkowe wykonawcy wg załącznika nr 9 do regulaminu (w zał.), a następnie zawrzeć umowę z wykonawcą instalacji.

Dodatkowo informujemy, że wobec nie wykorzystania limitu przewidzianej liczby dotacji w ramach programu (400) planujemy dodatkowy nabór. O jego terminie zostaną państwo powiadomieni na stronach urzędu Gminy Pszczyna oraz pod adresem: https://fotowoltaika.pszczyna.pl/

Projekt „Słoneczna Gmina Pszczyna – etap I” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kategorie
Aktualności

pytania i odpowiedzi

Pytanie 1 „Gdzie znajdę dokumenty zgłoszeniowe do programu”
Odp: Regulamin naboru oraz dokumenty zgłoszeniowe znajdują się na stronie: www.fotowoltaika.pszczyna.pl w zakładce „do pobrania”

Pytanie 2 „jakie dokumenty musze złożyć w naborze?”
Odp. W okresie naboru należy złożyć deklarację udziału w projekcie (zał nr 2), ankietę OZE (zał nr 3) oraz oświadczenie o niewykorzystywaniu instalacji na działalność gospodarczą (zał nr 4).  Dodatkowo, w przypadku osób, które nie posiadają w dniu składania dokumentów projektu koncepcyjno – technicznego instalacji, należy dołączyć oświadczenie o dostarczeniu projektu do 31.12.2021r (zał nr 7). 

Pytanie 3 „Czy mogę się ubiegać o dotację w sytuacji gdy dom jest w budowie?”
Odp. Osoby, które rozpoczęły budowę domu mogą wziąć udział w projekcie, pod warunkiem, że budynek zostanie zasiedlony do 30.06.2022 i złożą w okresie naboru stosowne oświadczenie (zał nr 5).

Pytanie 4 „Czy wymiana dachu jest kosztem kwalifikowanym w projekcie”

Odp. Koszty kwalifikowane w projekcie dotyczą wyłącznie kosztów bezpośrednio związanych z instalacją fotowoltaiczną, tj,. koszt paneli i urządzeń oraz robocizny. Osoby, które mają dach pokryty azbestem, mogą brać udział w projekcie pod warunkiem, że zobowiążą się do wymiany dachu na własny koszt do dnia 30.06.2022r i złożą w okresie naboru stosowne oświadczenie  (zał nr 6)

Pytanie 5 „Czy kwalifikowane do otrzymania dotacji są instalacje już wykonane?”

Odp. Instalacje już wykonane nie mogą być sfinansowane w ramach przedmiotowego projektu. Kwalifikowane będą instalacje fotowoltaiczne planowane do wykonania. Mieszkaniec, który podpisze umowę z Gminą Pszczyna o dofinansowanie, będzie mógł realizować inwestycje po tym terminie”

Pytanie 6 „Czy można skorzystać z dofinansowania w ramach programu Słoneczna Gmina Pszczyna i dotacji „Mój prąd”?

Odp. Nie można łączyć tych dwóch źródeł dofinansowania w przypadku realizacji instalacji fotowoltaicznej.

Pytanie 7 „Czy muszę na etapie składania wniosku dołączyć projekt koncepcyjno – techniczny instalacji?

Odp. Na etapie naboru projekt koncepcyjno – techniczny nie jest wymagany. W tym przypadku należy dołączyć oświadczenie o dostarczeniu dokumentu do 31.12.2021r (zał nr 7).