Kategorie
Aktualności

Słoneczna Gmina Pszczyna

SŁONECZNA GMINA PSZCZYNA – ETAP I
CELE PROJEKTU

 

 

Projekt “Słoneczna Gmina Pszczyna – ETAP I” obejmuje działania związane z budową infrastruktury służącej
do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Pszczyna.
Projekt obejmie 400 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy elektrycznej 1,364 MW.

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a w konsekwencji redukcja niskiej emisji – głównego problemu środowiskowego Gminy Pszczyna.

Celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego na  obszarze projektu poprzez budowę rozproszonych źródeł wytwórczych.

Granty udzielane będą na dostawę i montaż mikroinstalacji OZE w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Pszczyna w postaci instalacji fotowoltaicznej przeznaczonej do produkcji energii elektrycznej.

 

Terminy:

 • Realizacja programu lata 2021-2023 r.
 • Nabór wniosków od godz. 7.00 dnia 23.07.2021 do godziny 23.59 dnia  21.08.2021
 • Zakończenie wszystkich prac objętych umową do 30.04.2023 r.

Forma dofinansowania:

 • Dotacja ( grant)

Wysokość dotacji została określona w następujący sposób:

 • koszty kwalifikowane instalacji w wysokości 4900,00 zł/ 1 kW mocy zainstalowanej
 • maksymalna wysokość dotacji dla mieszkańca stanowi maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 10.000,00 złotych na jedną instalację w budynku mieszkalnym.
 • MAX 3.41 Kw dla 1 instalacji – dopuszczalna większa moc instalacji, ale koszty pokrywa mieszkaniec
  (do 10 kW – mikroinstalacja)

Dla mikroinstalacji OZE określa się następujące limity i ograniczenia:

 • Możliwy jest montaż wyłącznie fabrycznie nowych urządzeń i komponentów składających się na mikroinstalację OZE.
 • Rzeczy i prawa powstałe w wyniku realizacji projektu, nie mogą podlegać obciążeniu na rzecz podmiotów niebędących stronami umowy, w trakcie realizacji projektu oraz do czasu upływu okresu trwałości projektu.
 • Grantobiorca nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Pszczyna
  z
  tytułu należności podatkowych i opłat (na dzień składania deklaracji udziału w Projekcie oraz na etapie realizacji Inwestycji i rozliczenia Projektu). Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością zgłaszaną do projektu.
 • Grantobiorca to osoba, której nieruchomość nie została wpisana do właściwego rejestru zabytków.
  Wyjątek od zasady stanowią nieruchomości objęte strefą ochrony konserwatorskiej.

Koszty kwalifikowane  w projekcie:

 • zakup i montaż jednostek wytwarzających energię (panele fotowoltaiczne),
 • instalacje i urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danej jednostki OZE.
 • Dowód zakupu: faktura od firmy

Koszty niekwalifikowane:

 • tzw. prace towarzyszące, które nie wpływają w bezpośredni sposób na realizację celu działania, w tym dodatkowe roboty budowlane, które nie są bezpośrednio związane z instalacją OZE, (np. wymiana pokrycia dachu, dodatkowe prace budowlane, ponadstandardowe usługi i materiały montażowe),
 • wykonanie instalacji OZE na dachach budynków pokrytych wyrobami zawierającymi azbest,
 • bieżąca eksploatacja i utrzymanie obiektów i instalacji (np. przeglądy techniczne, koszty bieżącej obsługi instalacji, wydatki na ubezpieczenia),
 • opłaty przyłączeniowe na rzecz operatora sieci.

Procedura aplikowania o granty:

 • Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą o powierzeniu Grantu
 • Przeprowadzenie przez Grantobiorcę weryfikacji technicznej na własny koszt – ZLECENIE PROJEKTU KONCEPCYJNO – TECHNICZNEGO (dostarczenie max. do 31.12.2021r.)
 • Przeprowadzenie badania rynku przez Grantobiorcę – pozyskanie minimum 3 ofert od potencjalnych Wykonawców.
 • Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych Wykonawców i wybór najkorzystniejszej.
 • Zawarcie umowy z Wykonawcą przez Grantobiorcę.
 • Złożenie wniosku o udzielenie grantu do Grantodawcy
 • Grantodawca dokonuje oceny przedłożonego wniosku o udzielenie grantu pod względem formalnym.
 • Grantobiorca realizuje Inwestycję.
 • Grantobiorca zgłasza gotowość zainstalowanej mikroinstalacji OZE do odbioru
 •  Następuje odbiór mikroinstalacji OZE pod kątem jej prawidłowego montażu oraz spełniania parametrów minimum określonych w Regulaminie.
 • Grantobiorca po zakończonej inwestycji oraz dokonaniu płatności na rzecz Wykonawcy składa wniosek
  o płatność
 • Grantobiorca otrzymuje grant na rachunek bankowy wskazany w umowie o udzielenie grantu (refundacja)

 

Formy składania wniosków:

 • W punkcie obsługi mieszkańca  ( Centrum Handlowo-Targowe „Koszary Ułańskie”  ul. Kopernika 3 lokal Nr 5 ) – w wersji papierowej
 • Elektronicznie /mailowo biuro@revitalinvest.pl  – w formie podpisanych skanów lub podpisanych elektronicznie dokumentów

Dokumenty zgłoszeniowe do programu :

 1. Deklaracja udziału w Projekcie, stanowiąca załącznik nr 2 do Regulaminu.
 2. Ankieta dotycząca instalacji OZE, stanowiąca załącznik nr 3 do Regulaminu.
 3. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z księgi wieczystej
  nie starszej niż 3 miesiące, akt własności, umowa).
 4. Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na potrzeby działalności gospodarczej, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu.
 5. Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu.
 6. Oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany pokrycia dachu wykonanego z eternitu (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu.
 7. Oświadczenie dotyczące deklaracji dostarczenia projektu koncepcyjno – technicznego do dnia 31.12.2021r. (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 7 do Regulaminu

 

 

 

Kontakt:

OPERATOR PROGRAMU:

REVITAL-INVEST sp. z o.o.

Tel. 600310766, 698548097

E-mail: biuro@revitalinvest.pl